Welcome!

Szeretettel köszöntelek!

2009. február 6., péntek


Angyalok


Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem
összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de
nem mindentudó élő valóságok. Először az Angyaltörténelemről szeretnék
beszélni, azután rátérnék az Angelológiára, az Angyalismeretre."

(részletek Dr. Szász Ilma: Mennyből az angyal cikkéből, megjelent a
Lélek és Tudomány I. évf. 3. számában)

I. Angyaltörténelem

Kultúránkban az angyali jelenések három hullámát különíthetjük el.

1. A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek
találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.

2. A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és
teológusok rendszerezték őket.

3. A 18. századtól napjainkig, amikor egyre több ember számol be
angyalélményekről.
Bibliai idők

A biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban legközelebb Maimonides
véleménye áll hozzám, aki szerint az angyaljelenések látomások révén
történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem
tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot
meglátogató három angyal ... A zsidók pusztai bolyongásakor Isten
vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is
megfejtették a malaki=küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével
Mikáelként. A szent sátor szentek szentjének két kerub alakja hajolt
védőn a Szövetség ládájára. ...

Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a "hét" bukott
angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek:
Uriel, a "Tartarosz fölé helyetett angyal", Rafael, "aki az emberek
minden betegsége fölött uralkodik", Mikáel, "az Isten népe fölé
helyezett angyal", Gábriel, "A Paradicsom őrzője", Ráguel, "aki
bosszút áll a bukott angyalok világán", Fánuel, "aki a gonosz
szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne
vádolhassák a Földön élőket", és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez
a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat:
miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette
a közte és az ember közötti lényeket is.

Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek,
Zakariásnak. ... az Apolalipszis egész angyalseregeket vonultat fel,
köztük a harsonák és csészék 7 angyalát, akik a bolygóprincipiumokat
képviselik, mégpedig a kabalista életfa sorrendjét követve, így:

Föld/Szaturnusz,
Hold,
Merkúr,
Nap,
Vénusz,
Mars,
Jupiter.

Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges
angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel:

arkangyalok/arkhangeloi,
fejedelemségek/arkhai,
főhatóságok/exousiai,
erősségek/dynameis,
uraságok/kyriotetes ,
trónusok/thronoi.

Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső
régióban némi sorrendcserével a különböző renszerekben. Pál
közléseiből fontos intelem, hogy ezen angyali hatalmasságok bukott
képviselői "e sötét világ kormányzói", és nemcsak hússal - vérrel,
hanem elsősorban velük van tusakodásunk.

Középkor

A középkor teológusai aztán "rendet teremtenek" az égiek között.
Pseudodyonisios reopagites (5.sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás
írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai. ...

A keresztény szentek látomásai közül kimagaslik bingeni Hildegard
finoman jellemzett nagylátomásai, Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf
élménye, Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent
Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye. ...

Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról
is. I.u. 613-ban Gábriel megjelent Mohammednek. Alakja betöltötte a
fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte a paranccsal:
"Recitálj, recitálj!". Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki
nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva Mohammed állította,
hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban
soha nem fog bekövetkezni. Az angyalok az iszlámban is megkapták
szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az
ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (Ráfáel) fogja
megfújni. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny
lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4.
égé a szellemmel kapcsolódó arkangyalok, az 5. égé a teremtő
szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (=a
személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység
állapotába.
Swedenborg, Blake, Steiner,...

A 18-20. század "angyalinváziója" Swedenborg, ill. Blake jelenései,
víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak.
Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét
csoportban vannak jók és rosszak (genii boni ill. mali, spiriti boni
ill. mali). A romlatlan égben megkülönbözteti a mennybéli ill.
szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbbit a bölcsesség angyalai
lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem
pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség
szellemi mennyébe. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel,
hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.

William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi
vizionárius és művészi adottságai mellett az "angyalokat a Szentírás
sátáni értelemben való olvasására" kisértette és boldog volt, ha egyet
áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa
hidegnek tapasztalt - bölcsessége ellen s vallotta, hogy Miltont
Elveszett Pradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor
azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk el műveit fenntartás
nélkül.

...Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az
angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat
korszellem funkciókkal ruházta fel. ...

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban,
veszedelmek előtt vagy nagy ínységben leggyakoribb a megtapasztalásuk.
(Akár fizikai testben is, mert élő embert átiráníthatnak segíteni,
vagy - esetleg - materializálódnak.) Moolenburgh holland orvos sok
betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy
az emberek élete olyan, mint a mélyvízi búvároké, s a felszíni
védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután
felhúznak magukhoz.

Nincsenek megjegyzések:

.


.

Copyright © Sueee/Inasi - 2008-2009
CC. Néhány Jog Fenntartva a közzétett írásokra.
Sueee[Inasi], Szabadi Tibor J. [ Avezi], Karsay István

http://a-csend-hangja.blogspot.com © 2008-2013
Design by: Sueee/Inasi
.
..
Az írások szerzői jogvédelem alatt állnak!

Az oldalon elhelyezett írások,
a szerzők szellemi tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy a szellemi alkotásokhoz
fűződő jogokat tartsa tiszteletben!


Kezdés: 2008.08.05.

..